Algemene voorwaarden

Landen in je lijf biedt zowel workshops, coachings en trainingen aan.

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst die je met Landen in je lijf afsluit. Voordat je je opgeeft voor een workshop, coaching of training is het belangrijk om deze door te nemen. Door je aan te melden, geef je aan met de algemene voorwaarden akkoord te gaan.

Inschrijvingen
Alle workshops en trainingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Na inschrijving ontvang je een ontvangstbevestiging via email die de inschrijving definitief maakt. Per workshop of training is er een bepaald aantal plekken beschikbaar. Zodra een workshop of cursus vol zit, wordt de inschrijving gesloten .

Betalingen
Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen veertien dagen na factuurdatum op het vermelde rekeningnummer, tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

Annuleringen
Bij annulering tot 4 weken voor de geplande start van de workshop, coaching of training wordt 50 euro administratiekosten in rekening gebracht. Bij annulering tussen 4 weken en 3 weken voor de geplande start van de workshop, coaching of training wordt 50% van de prijs in rekening gebracht. Bij annulering tussen 3 weken en 1 week voor de geplande start van de workshop, coaching of training wordt 80% van de prijs in rekening gebracht. Bij annulering binnen 1 week van de workshop, coaching of training wordt 100% van de prijs in rekening gebracht. Het is wel mogelijk om op een ander moment te komen of zelf voor vervanging te zorgen. De eventuele nieuwe datum zal in overleg met Landen in je Lijf worden bepaald.

Wijziging
Als door overmacht een workshop, coaching of training niet door kan gaan, behoudt Landen in je Lijf zich het recht voor de workshop te annuleren. Landen in je lijf zorgt dan voor een passend alternatief voor de deelnemers. Indien de plaats of het tijdstip van een evenement wordt gewijzigd, zorgt Landen in je Lijf ervoor dat iedere deelnemer hiervan tijdig op de hoogte wordt gebracht.

Aansprakelijkheid
Landen in je lijf spant zich in om de workshop, coaching of training voor iedere deelnemer op een fijne en veilige manier te laten verlopen. Het bezoeken van de evenementen verloopt op eigen risico van de deelnemer.

Landen in je lijf is niet aansprakelijk voor verlies, beschadiging of diefstal van spullen die de deelnemer heeft meegebracht.

Een deelnemer checkt of hij medisch geschikt is om deel te nemen aan de trainingen en raadpleegt indien nodig zijn arts voorafgaand aan het evenement.

Landen in je Lijf is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor eventuele schade, verwondingen of verliezen die kunnen voortvloeien uit het deelnemen aan de training.

Landen in je Lijf is niet aansprakelijk voor schade die verband houdt met de veroorzaakt is door annulering door Landen in je Lijf. Tevens is Landen in je Lijf niet aansprakelijk voor eventuele schade die verband houd met haar medewerkers of door andere personen die door of vanwege Landen in je Lijf zijn ingehuurd tijdens de trainingen.

Landen in je Lijf is zodoende slechts aansprakelijk voor de schade die het rechtstreeks gevolg is van een concreet bewezen fout en is niet aansprakelijk voor indirecte schade van welke aard ook, noch voor schade als gevolg van aansprakelijkheid jegens derden.

De aansprakelijkheid van Landen in je Lijf is in elk geval beperkt tot de waarde van wat gepresteerd is en het door Landen in je Lijf verzekerd bedrag, hetgeen zal worden vastgesteld aan de hand van het gefactureerde bedrag op naam van de deelnemer.

Materiaal
Het is een deelnemer van een evenement niet toegestaan om materialen, beelden of de methodiek die de deelnemer in het kader van het evenement worden aangeboden voor commercieel gebruik te verveelvoudigen, bewerken of anderszins te gebruiken, tenzij Landen in je lijf hiervoor toestemming heeft gegeven.

Beelden
Landen in je lijfkan tijdens evenementen foto’s, video’s en geluidsfragmenten maken. Op deze beelden kan een deelnemer herkenbaar zijn. Landen in je lijf  heeft het recht om deze beelden te gebruiken, bijvoorbeeld voor marketingdoeleinden. Hiervoor zal altijd toestemming voor worden gevraagd.

Vertrouwelijkheid
Alle informatie dat door de deelnemers wordt verstrekt is vertrouwelijk.

Privacyverklaring Landen in je Lijf
Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht en zijn de huidige regels en wetten rondom privacy veranderd. Dit betekent dat Landen in je Lijf het privacy beleid heeft aangepast. Landen in je Lijf hecht grote waarde aan het beschermen van uw persoonlijke gegevens. Het volledige privacy beleid kunt u online lezen in ons privacy beleid. Voor eventuele vragen kunnen deelnemers een mail sturen naar info@landeninjelijf.nl

X
X